ODPŁATNOŚĆ ZA ŻŁOBEK

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 sierpnia 2020

Korzystanie z usług Żłobka ma charakter odpłatny.

Od 01 września obowiązuje UCHWAŁA NR 162 RADY MIASTA KONINA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Koninie.

Uchwała dostępna na stronie BIP  Żłobka Miejskiego w zakładce „Odpłatność”.

Zgodnie z ww. Uchwałą Rady Miasta Konina:

 1. opłata za pobyt : 
  - do 10 godzin dziennie - miesięcznie 12 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego corocznie na podstawie art. 2 ust. 4-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 01 stycznia 2021 r.  do 31 grudnia 2021r. opłata wynosi-336,00 zł,
  - za czas wydłużony na wniosek rodzica ponad 10 godzin dziennie – 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu. 
 2. Maksymalna opłata za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości do 6,50 zł dziennie, 
 3. Opłata za pobyt do 10 godzin dziennie ulega obniżeniu o 50% w przypadku:
        1) rodziców (opiekunów prawnych) wychowujących troje i więcej dzieci pozostających na utrzymaniu rodziców (opiekunów) z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do 25 roku życia,  

2) korzystania ze świadczeń żłobka przez dzieci z rodzin objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.