Żłobek jest miejską jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą
w formie jednostki budżetowej nad którą nadzór sprawuje Prezydent Miasta Konina.

1.      Żłobek jest placówką dzienną, czynną w godzinach od 6ºº do  17 ºº.

2.      Przyjmowanie dzieci do Żłobka odbywa się w godzinach od 6ºº do 8ºº, a wydawanie dzieci w godzinach od 14ºº do 17ºº.

3.      Żłobek zapewnia opiekę dzieciom w dni robocze od poniedziałku do piątku.

4.      W Żłobku zapewnia się dziecku opiekę w wymiarze do 10 godzin dziennie.             

5.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki w Żłobku może być na wniosek rodzica, wydłużony za dodatkową opłatą.

 

CELE I ZADANIA

1.      zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,

2.       stymulacja aktywności dziecka, co umożliwi mu harmonijny rozwój, zgodny z jego własnymi predyspozycjami i możliwościami, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,

3.       promowane wiedzy prozdrowotnej wśród dzieci i ich rodziców, wyrabianie nawyków: higienicznych, zdrowego odżywiania i uczenia aktywnego spędzania czasu wolnego,

4.       tworzenie przyjaznego, zgodnego z oczekiwaniami rodziców środowiska, które
w skuteczny sposób, zabezpiecza potrzeby małego dziecka,

5.       współpraca z rodzicami, prowadzenie konsultacji i udzielanie im porad w zakresie pracy z dziećmi,

6.       zagwarantowanie dzieciom miejsca do zabawy i odpoczynku.

ORGANIZACJA ŻŁOBKA

1.      Żłobek Miejski posiada uruchomionych 179 miejsc w 6 oddziałach w tym:

1)      Placówka przy ul. Sosnowej 6:

a)      grupa I dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 1, 5 roku życia na 30 miejsc,

b)      grupa II dla dzieci od 1,5 do 2 lat na 25 miejsc,

c)      grupa III dla dzieci w wieku od 2,5 do 3 lat na 40 miejsc,

d)      grupa IV dla dzieci w wieku od 2 do 2,5 lat na 30 miejsc.

2)      Placówka przy ul. Staszica 17:

a)      grupa I dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 1,5 roku życia, na 24 miejsca,

b)      grupa II dla dzieci w wieku od 1,5 do 3 lat na 30 miejsc.

2.      W Żłobku wydzielone są zespoły pomieszczeń przeznaczonych dla każdej grupy wiekowej stanowiące odrębną całość i składające się z:

a)      miejsca do przechowywania odzieży wierzchniej,

b)      2 sal pobytu dzieci, w tym jedno do odpoczynku dzieci,

c)      zespołu sanitarnego, w skład, którego wchodzą ustępy, umywalki i brodzik
z natryskiem oraz wydzielone miejsce do mycia nocników.

d)      składzik porządkowy zabezpieczony przed dostępem dzieci.

3.      W Żłobku funkcjonują kuchnie przygotowujące posiłki dostosowane do wieku i diet. Żłobek zapewnia dziecku odpłatne korzystanie z wyżywienia. Zakres wyżywienia obejmuje: śniadanie, II śniadanie, obiad i podwieczorek.

4.      Grupa dzieci średnich i starszych ma możliwość wyjścia na teren przyległy do Żłobka.

5.      Na tarasie przy sali niemowląt zapewniona jest możliwość leżakowania.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU:

·         6.00 – 8.00 – przyjmowanie dzieci (wg potrzeb – inny czas przyjęcia dziecka, po uzgodnieniu z Dyrektorem Żłobka),

·           8.00 – 8.30 – śniadanie,

·           8.30 – 11.30 – zabawy z dziećmi i II śniadanie,

·         11.30 – 12.00 – obiad,

·         12.00 – 14.00 – leżakowanie,

·         14.00 – 15.00 – podwieczorek,

·         15.00 – 17.00 – zabawy, odbiór dzieci (odbiór dzieci także wg indywidualnych potrzeb
w innym czasie po uzgodnieniu z Dyrektorem Żłobka).

Regulamin organizacyjny Żłobka Miejskiego