WARUNKI PRZYJMOWANIA DZIECI

 1. Opieka w żłobku jest sprawowana nad dziećmi w wieku :
 • Od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 roku życia.
 • Powyżej 3 roku życia, jeżeli niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do złożenia oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym.
 1. Do Żłobka przyjmowane są dzieci, których oboje rodzice lub opiekunowie prawni, pozostają w stosunku pracy lub uczą się, a także dzieci, których rodzic lub opiekun – samotnie wychowujący, pozostaje w stosunku pracy lub uczy się, a ponadto zamieszkują na terenie Konina.

 

ZAPISY I REKRUTACJA

 1. Zapisy do żłobka prowadzone są przez cały rok.
 2. Naboru dzieci do Żłobka dokonuje Dyrektor na podstawie „Wniosku zgłoszenia dziecka do Żłobka”, zwanym dalej wnioskiem, wypełnionym i złożonych przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci – załącznik Nr I/A do regulaminu organizacyjnego.
 3. O przyjęciu dziecka do żłobka decyduje kolejność złożenia wniosku.
 4. W przypadku większej liczby kandydatów, w postępowaniu rekrutacyjnym stosuje się następujące kryteria:
 5. a) obydwoje rodzice, opiekunowie prawni dziecka lub rodzic samotnie wychowujący dziecko są zatrudnieni na umowie o pracę lub na podstawie umowy cywilno-prawnej albo uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą;
 6. b) niepełnosprawność dziecka;
 7. c) samotne wychowywanie dziecka w rodzinie;
 8. d) wielodzietność rodziny.
 9. Z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci przyjętych do Żłobka zawiera się umowy
  w sprawie korzystania z usług Żłobka- załącznik Nr I/B.

 

ODPŁATNOŚĆ ZA ŻŁOBEK

Korzystanie z usług Żłobka ma charakter odpłatny.

 

Od 01 września obowiązuje UCHWAŁA NR 162 RADY MIASTA KONINA
z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Koninie.

Uchwała dostępna na stronie BIP  Żłobka Miejskiego w zakładce „Odpłatność”.

 

Zgodnie z ww. Uchwałą Rady Miasta Konina:

 1. opłata za pobyt :

– do 10 godzin dziennie – miesięcznie 12 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego corocznie na podstawie art. 2 ust. 4-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę tj. od 01 września do 31 grudnia 270,00 zł,

za czas wydłużony na wniosek rodzica ponad 10 godzin dziennie – 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu.

 1. Maksymalna opłata za wyżywienie dziecka w żłobku w wysokości do 6,50 zł dziennie,
 2. Opłata za pobyt do 10 godzin dziennie ulega obniżeniu o 50% w przypadku:
  1) rodziców (opiekunów prawnych) wychowujących troje i więcej dzieci pozostających na utrzymaniu rodziców (opiekunów) z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dzieci pełnoletnich uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do 25 roku życia,

2) korzystania ze świadczeń żłobka przez dzieci z rodzin objętych pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

 

POBIERANIE OPŁAT:

 1. Opłaty za pobyt do 10 godzin dziennie oraz za wyżywienie płatne są z góry  do 10 dnia każdego miesiąca  za dany miesiąc na konto bankowe nr 97 1560 0013 2015 2813 8835 0001, co oznacza, że najpóźniej w tym dniu opłata winna znajdować się na rachunku bankowym Żłobka.
 2. Opłata za czas wydłużony płatna z dołu do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
  w którym sprawowany był wydłużony wymiar opieki na dzieckiem na konto bankowe

nr  97 1560 0013 2015 2813 8835 0001.