Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Żłobek Miejski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://zlobek.konin.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 18.08.2020
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18.08.2020

Strona internetowa Żłobka Miejskiego jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono 2 marca 2021 r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniej aktualizacji deklaracji dostępności: 2024-03-26

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Rabikowska, kontakt@zlobek.konin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 632431841. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynki  Żłobka Miejskiego mieszczą się przy ulicy Sosnowa 6 i Staszica 17 w Koninie. Są to budynki dwupoziomowe, w którym mieszczą się m.in. następujące pomieszczenia:

 • 6 grup żłobkowych,
 • Pomieszczenia administracyjne,
 • Pomieszczenia socjalne.

Żłobek Miejski (siedziba główna)

ul. Sosnowa 6

62-510 Konin

Opis dostępności wejścia do budynku

 • wejście od ulicy Sosnowej : dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową; do budynku prowadzą schody,
 • wejście od ulicy Sosnowej posiada bramę wjazdową, wydzielone miejsce dla osób z niepełnosprawnością na miejskim parkingu na wprost Żłobka

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Korytarze na poziomie +1: dostępne. Dojście/dojazd wózkiem bezpośrednio na pierwszy poziom Żłobka.
Brak opcji wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje.
Winda na wyższe kondygnacje: brak.
Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).
Podjazd: tak –  murowany, prowadzący do budynku.
Pochylnia: brak.
Pętla indukcyjna: brak.
Toaleta dostosowana: nie.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Na terenie Żłobka brak jest miejsca wyznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami, takie miejsca znajdują się na parkingu miejskim na wprost Żłobka.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.
Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku Żłobka pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie zaświadczenia o wykonywaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

 • e-mailem na adres: kontakt@zlobek.konin.pl,
 • telefonicznie – za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: 632431841.

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 do 17.00.

Żłobek Miejski – filia

ul. Staszica 17

62-500 Konin

Opis dostępności wejścia do budynku

 • wejście od ulicy Staszica : dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową; do budynku prowadzą schody,
 • wejście od ulicy Staszica nie posiada bramy wjazdowej, nie ma wydzielonych miejsc dla osób z niepełnosprawnością.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind
Korytarze na poziomie +1: dostępne. Dojście/dojazd wózkiem bezpośrednio na pierwszy poziom Żłobka.
Brak opcji wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje.
Winda na wyższe kondygnacje: brak.
Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne).
Podjazd: tak –  murowany, prowadzący do budynku.
Pochylnia: brak.
Pętla indukcyjna: brak.
Toaleta dostosowana: nie.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Na terenie Żłobka brak jest miejsca wyznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami.
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.
Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku Żłobka pod warunkiem wyposażenia psa asystującego w uprząż oraz posiadanie zaświadczenia o wykonywaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

 • e-mailem na adres: staszica@zlobek.konin.pl,
 • telefonicznie – za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: 632428720.

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 do 17.00.